Ugovor o posredovanju za kupca

Ugovor o posredovanju za kupca


UGOVOR O POSREDOVANJU br.       /2018

 

Ovaj ugovor, dana _________ 2018. godine, u Beogradu, zaključuju:

 

  1. ___________________________________ , iz Beograda Ulica _________________________  broj __, jmbg __________________, kao NALOGODAVAC (u daljem tekstu Nalogodavac)

 

  1. Preduzeće „Falcon nekretnine“ d.o.o, Beograd, ul. Džona Kenedija 32, upisano u Registar posrednika pod brojem 282, matični broj 20427736, PIB 105629420, koga zastupa Slavica Cimbaljević, direktor, kao POSREDNIK (u daljem tekstu Posrednik)

 

Član 1.

Ovim ugovorom Nalogodavac kao kupac i Posrednik uređuju međusobne odnose povodom posredovanja u kupoprodaji nepokretnosti – stana/kuće/poslovnog prostora/garaže/lokala/placa/industrijskog objekta u Beogradu.

 

Član 2.

Posrednik se ovim ugovorom obavezuje da pronađe odgovarajuću nepokretnost u Beogradu, i da Nalogodavca dovede u vezu sa prodavcem predmetne nepokretnosti kako bi Nalogodavac sa prodavcem pregovarao oko kupovine nepokretnosti.

 

Član 3.

Posrednik se obavezuje da u okviru usluge posredovanja, obavi potrebne radnje radi prezentacije Nalogodavcu nepokretnosti koje su dostupne na tržištu nepokretnosti a u skladu sa uputstvima Nalogodavca u pogledu lokacije, cene i drugih karakteristika nepokretnosti za čiju kupovinu je Nalogodavac zainteresovan, kao i da izvrši druge radnje koje shodno Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predstavljaju njegovu obavezu.

Posrednik se takođe obavezuje da Nalogodavcu pruži asistenciju prilikom pregovaranja, zaključenja i overe predugovora i ugovora o kupoprodaji, isplate ugovorne cene i primopredaje nepokretnosti.

 

Član 4.

Nalogodavac je u obavezi da posrednika obavesti o svim okolnostima od značaja za obavljanje posredovanja, a u skladu sa utvrđenim obavezama Nalogodavca shodno Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Član 5.

Za izvršene usluge posredovanja Posredniku pripada naknada – posrednička provizija u iznosu od 2% od postignute ugovorene cene nepokretnosti, ukoliko je cena nepokretnosti ispod 25.000E, provizija je fiksno 500E, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS.

Celokupan iznos posredničke provizije opisane u prethodnom stavu ovog člana Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku na sledeći način: na dan zaključenja predugovora/ugovora o kupoprodaji nepokretnosti za čiju kupovnu je Posrednik, izvršavajući obaveze iz ovog ugovora, posredovao.

Ukoliko nalogodavac ne kupi ni jednu nepokretnost za čiju kupovinu je posredovao Posrednik, Nalogodavac nema obavezu plaćanja posredničke provizije.

 

Član 6.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme, na period od 6 meseci od dana potpisivanja.

 

Član 7.

Za sve što nije uređeno ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe pozitivnih propisa a naročito odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima.

 

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne sa svim odredbama ovog ugovora te ga zato potpisuju.

 

Nalogodavac:                                                                                                                                                                      Posrednik:

 

____________________________                                                                                               ____________________________