Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

FALCON NEKRETNINE d.o.o.

Džona Kenedija 32, Novi Beograd, matični broj: 20427736, PIB: 105629420

 

OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja preduzeća Falcon nekretnine, u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpište Potvrdu o gledanju, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica, zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

Posrednik je u obavezi da poštuje odredbe Kodeksa poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (Službeni glasnik RS 47/19) koji je u primeni od 7. jula 2019. godine i koji utvrđuje osnovne etičke principe i norme profesionalnog ponašanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI U ZAMENU ZA POSREDNIČKU NAKNADU

-da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi

– da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

– da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i  da upozori Nalogodavca  na eventualna ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

– da obavi potrebne radnje u cilju prezentacije nepokretnosti na tržištu,

– da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu.

– da omogući razgledanje nepokretnosti;

– da adekvatno prezentuje nepokretnost na terenu

– da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca,

– da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

– da sa posebnom pažnjom traži priliku za zaključenje ugovora o kupoprodaji (zakupu) nepokretnosti gde se javlja kao posrednik i da ukaže na nju Nalogodavcu.

– da posreduje u pregovorima i da nastoji da dođe do zaključenja ugovora, kao i da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima koje su mu poznate a bitne su za realizaciju posla

da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć (advokat) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije

– da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

– da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

– da preduzme sve potrebne radnje neophodne za uspešno okončanje posla

– da vodi evidenciju o posredovanju

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU  NAKNADU

Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je posrednik posredovao. Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

 

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (Izvod iz Katastra i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

 

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobnopreuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

 

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

 

ODREĐIVANJE IZNOSA POSREDNIČKE NAKNADE

Provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene i to:

– Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavca) 2%, ne manje od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti

– Provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2%, ne manje od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti

– Provizija za posredovanje prilikom zamene nekretnina naplaćuje se od svake strane učesnice, 2% od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom

– Provizija za posredovanje u zakupu nepokretnosti (naplaćuje se od zakupca) 50% od dogovorene mesečne zakupnine

– Provizija za posredovanje u zakupu nepokretnosti (naplaćuje se od zakupodavca) 50% od dogovorene mesečne zakupnine

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja,  i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Troškovi za dodatne usluge, njihova vrsta i visina biće definisani ugovorom o posredovanju, ili drugim ugovorom zaključenim između Nalogodavca i Posrednika, a mogu biti

– troškovi uknjižbe prava svojine na nepokretnosti, brisanja tereta ili zabeležbi.

– troškovi pribavljanja lista nepokretnosti i uverenja RGZ

– troškovi pribavljanja određene dokumentacije, ukoliko je nepotpuna

– troškovi pribavljanja poreskih klauzula ili poreskih rešenja ukoliko nedostaju

– troškovi sačinjavanja odgovarajućih isprava, ugovora ili drugih pismena koji ne ulaze  u dokumentaciju koju posrednik sačinjava u postupku posredovanja

– i drugi troškovi koji bi bili predmet posebnog ugovaranja, a u cilju realizacije kupoprodaje.

 

Opšti uslovi poslovanja istaknuti su na vidnom mestu u poslovnim prostorijama Falcon nekretnine d.o.o. i sastavni su deo ugovora o posredovanju.